Maxthio odt 4 mg yan etkileri nelerdir?

Yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren adolesanlarda, akut spinal patolojideki ağrılı kas spazmlarının tedavisinde endikedir.

17.06.2023
Maxthio odt 4 mg yan etkileri nelerdir?

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

 

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

 

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

 

Etkin madde

 

Tiyokolşikosid……………………..4    mg

 

Yardımcı maddeler

 

Sükraloz………………………….1.40    mg

 

Sodyum bikarbonat………….1.15    mg

 

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

 

FARMASÖTİK FORMU

 

Ağızda dağılan tablet.

 

Açık sarı renkli yuvarlak düz tablet.

 

KLİNİK ÖZELLİKLER

 

Terapötik endikasyonlar

 

Yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren adolesanlarda, akut spinal patolojideki ağrılı kas spazmlarının tedavisinde endikedir.

 

Pozoloji ve uygulama şekli

 

Ağız yoluyla kullanım içindir.

 

Pozoloji:

 

MAXTHİO ODT, yetişkinlerde günde maksimum 16 mg dozunda kullanılmaktadır. Uygulama sıklığı ve süresi:

 

Önerilen maksimum doz, 12 saatte bir 8 mg’dır (günde 16 mg). Tedavi süresi, 7 ardışık gün ile sınırlandırılmaktadır.

 

Önerilen dozları aşan dozlar veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

 

Nasıl uygulanılır?:

 

Sadece ağızdan kullanım içindir.

 

Tabletler tok karnına alınmalıdır.

 

Ağız yolu ile uygulamayı takiben diyare gerçekleşirse, dozlama uygun bir şekilde azaltılmalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 

MAXTHİO ODT’nin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

 

Pediyatrik popülasyon:

 

MAXTHİO ODT güvenlilik endişeleri nedeniyle, çocuklarda ve 16 yaş altı adolesanlarda kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 5.3).

 

Geriyatrik popülasyon:

 

MAXTHİO ODT’nin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

 

Kontrendikasyonlar

 

Tiyokolşikosid aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 

  •   Gevşek paralizide; adale hipotonisinde,

 

  •   Tiyokolşikoside veya bölüm 6.1’de belirtilen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda,

 

  •   Tüm gebelik dönemi boyunca,

 

  •   Laktasyon süresince,

 

  •   Kontrasepsiyon kullanmayan, gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda,

 

  •   16 yaş ve altındaki çocuklarda,

 

  •   Kanama problemleri olan ve antikoagülan kullanan hastalarda,

 

Maxthio odt 4 mg yan etkileri nelerdir?

 

Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

MAXTHİO ODT sükraloz içerdiğinden, nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sukraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

MAXTHİO ODT maltitol ve sorbitol içerdiğinden, nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

MAXTHİO ODT her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

 

Tiyokolşikosid epilepsisi olan hastalarda ya da nöbet riski olan hastalarda nöbetleri hızlandırabilir.

 

Oral uygulamayı takiben diyare görülmesi halinde doz uygun bir şekilde azaltılmalıdır.

 

Preklinik çalışmalar, günde iki kez oral uygulamada 8 mg dozlarında gözlenen insan maruziyetine yakın konsantrasyonlarda tiyokolşikosid metabolitlerinden birinin (SL59.0955) anöploidiyi (yani, bölünen hücrelerdeki eşit olmayan kromozom sayısı) indüklediğini göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3). Anöploidi, teratojenisite, embriyo/fetus toksisitesi, spontan düşük ve bozulmuş erkek fertilitesi için bir risk faktörü ve kanser için potansiyel bir risk faktörü olarak görünmektedir. Tedbir amaçlı olarak, önerilen dozu aşan dozlarda ürün kullanımından veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

 

Hastalar, potansiyel gebelik riski ve izlenecek olan etkili kontrasepsiyon önlemleri hakkında dikkatli bir şekilde bilgilendirilmelidir.

 

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

 

Yakın zamanlı klinik tecrübeler göz önüne alınarak, tiyokolşikosid, steroid olmayan antiinflamatuvar ajanlar, fenil butazon, analjezikler ve nörit tedavisinde kullanılan preparatlar, anabolik steroidler, sedatifler, barbituratlar ve süksinil kolin ile, başarılı ve güvenli bir şekilde birlikte uygulanmaktadır.

 

Tiyokolşikosid’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı, daha dikkatli olunmalı ve hastanın gözlemlenmesi gerekmektedir.

 

Tiyokolşikosid antikoagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

 

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 

Pediyatrik popülasyon

 

Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 

4.6. Gebelik ve laktasyon

 

Genel tavsiye

 

Gebelik kategorisi: X.

 

MAXTHİO ODT gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

 

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

 

Gebelik dönemi

 

Gebe kadınlarda tiyokolşikosid kullanımına ilişkin sınırlı miktarda veri bulunmaktadır. Dolayısıyla, embriyo ve fetus için potansiyel tehlikeler bilinmemektedir.

 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar teratojenik etkiler göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3).

 

MATHİO ODT gebelik süresince ve kontrasepsiyon kullanmayan, gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

 

Laktasyon dönemi

 

Anne sütüne geçmesi nedeniyle, tiyokolşikosid kullanımı emzirme sürecinde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

 

Üreme yeteneği/Fertilite

 

Sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen fertilite çalışmasında, 12 mg/kg’a kadar olan dozlarda -hiçbir klinik etki indüklemeyen doz seviyelerinde- hiçbir fertilite bozulması göstermemiştir. Tiyokolşikosid ve metabolitleri, farklı konsantrasyon seviyelerinde anöjenik aktivite göstermektedir; bu durum, insan fertilitesinin bozulması için bir risk faktörüdür (bkz. Bölüm 5.3).

 

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

 

Araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri yoktur.

 

Klinik çalışmalar tiyokolşikosidin psikomotor performans üzerine etkisi olmadığında birleşmiştir. Ancak, nadir somnolans vakaları bildirilmiştir, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

İstenmeyen etkiler

 

Klinik çalışmalarda gözlemlenen ve tiyokolşikosid alımına bağlı olan advers etkiler aşağıda listelenmiştir: Advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

 

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları

 

Seyrek: Kaşıntı, ürtiker, anjiyonörotik  ödem  gibi anaflaktik reaksiyonlar

 

Çok seyrek:    Anaflaktik şok

 

Sinir sistemi hastalıkları

 

Seyrek:  Somnolans, vazovagal senkop, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon

 

Kardiyovasküler sistem hastalıkları Seyrek: Hipotansiyon

 

Gastrointestinal hastalıklar

 

Seyrek:   Diyare (bkz. Bölüm 4.4),  gastralji, bulantı, kusma

 

Hepatobilier hastalıklar

 

Bilinmiyor:  Sitolitik ve kolestatik hepatit (bkz. Bölüm 4.4).

 

Deri ve subkütan doku hastalıkları

 

Seyrek: Alerjik deri reaksiyonu

 

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.